Kristanto, Bagus Kristomoyo, STIKI Malang, Indonesia